Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

DNLA KLIMA


Orodje DNLA Merjenje zavzetosti je postopek za analizo stanja motiviranosti in analizo organizacijske klime v podjetju. DNLA meri 11 področij zavzetosti in stanja organizacijske klime. Orodje je profesionalna rešitev za odkrivanje podjetniških problemskih področij, neizrabljenih sinergij in nerazvitih storilnostnih potencialov v podjetju ali posameznem oddelku. Analiza se opira na dejstva, tj. na dejanske situacije, kakršne doživljamo na delovnem mestu in v odnosih s sodelavci. To pa je odvisno od tega, kako gledajo na stvari zaposleni. Nihče ne more zagotoviti boljših informacij kot oni. Kljub temu pa smo za doseganje kar največje objektivnosti sestavili vprašanja v obliki izjav o dejstvih, ne pa mnenja ali sodbe.


Cilj analize je, da vodstvo dobi začetni podrobni vpogled v strukture odnosov, ki vladajo v podjetju kot celoti. Vprašalnik se ukvarja s štirimi glavnimi problemi:

 • V kolikšnem obsegu je mogoče posamezne oddelke, time in delovna področja poistovetiti s podjetjem kot celoto?
 • Ali menedžerji dejansko uporabljajo veščino vključujočega vodenja (inclusive management)?
 • Ali je stranka eksplicitni cilj in smoter naporov celotnega podjetja?
 • Ali so zaposleni in vodstvo usklajeni s cilji podjetja?


Vprašanja se navezujejo na vsakodnevne poklicne situacije in na določena področja v podjetju. Ocene predstavljajo zato subjektivno poročanje o dejstvih, kakor jih vidijo menedžerji in zaposleni. Pri cenjevanju se izvede razlikovanje med rezultati vodij in ostalih zaposlenih, kar se tudi v poročilu prikaže ločeno in z možnostjo neposredne primerjave. Analiza se osredotoča na interakcijo in medsebojne vplive vseh »produkcijskih enot« v podjetju. Zasnovana je z namenom, da se prepoznajo smeri in možnosti za spremembe ter pobude za izboljšave. Vsebuje kazalce zgodnjih svaril za protiukrepe na kritičnih področjih, osvetljuje slabosti in njihove možne posledice.


Področja merjenja:

 • cilji podjetja,
 • vizija,
 • komunikacija,
 • usmerjenost na stranke,
 • sodelovanje,
 • inovacija,
 • usposabljanje in razvoj zaposlenih,
 • kakovost vodenja,
 • organizacija,
 • zadovoljstvo z delom,
 • stres.Prikaz rezultata

#